Sản phẩm

Sơn Alkyd

Là loại sơn khô tự nhiên trên cơ sở kết hợp nhựa alkyd tổng hợp, bột màu, phụ gia...

Công ty có các loại sơn alkyd thuần, alkyd biến tính...tạo sự đa dạng cho sản phẩm

>