Sản phẩm

Sơn Vinyl

Là loại sơn khô vật lý, trên cơ sở nhựa vinyl tổng hợp

Xem thêm thông tin kỹ thuật của sản phẩm để biết thêm chi tiết

>