Trang chủ>>Tin hoạt động>>Lễ Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015

Lễ Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015

Ngày 22/12/2014 Công Ty họp tổng kết năm 2014 & triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Tại buổi họp Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Hội đồng quản trị & Công ty mẹ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành 93,57% kế hoạch về doanh số & hoàn thành 100% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên 2014 đã thông qua.


>